Obseg storitve pomoči na domu

Dejavnost storitve pomoči na domu (po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev):

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju
 • pomoč pri umivanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

2. Gospodinjska pomoč, kamor sodijo:

 • prinaÅ¡anje enega pripravljenega obroka hrane
 • nabava živil
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnaÅ¡anjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Storitev pomoč na domu se opravlja vse dni v tednu od 6 do 22 ure. vozilo
Posamezna storitev se opravlja v skladu z dogovorom z uporabnikom. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.
Cena storitve pomoči na domu

Vsi upravičenci do pomoči na domu plačajo storitev:

 • od ponedeljka do sobote 6,40 EUR na uro,
 • v nedeljo 7,50 EUR na uro,
 • za praznike 8,11 EUR na uro.

Te cene veljajo od 1.4.2018.
Za dodatno subvencijo lahko zaprosijo pri socialni delavki na CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9, tel. 01-893-83-88.