Obseg storitve pomoči na domu

Dejavnost storitve pomoč na domu (po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev):

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju
 • pomoč pri umivanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

2. Gospodinjska pomoč, kamor sodijo:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
 • nabava živil
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čišenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Storitev pomoč na domu se opravlja vse dni v tednu od 6 do 22 ure. vozilo
Posamezna storitev se opravlja v skladu z dogovorom z uporabnikom. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.
Cena storitve pomoči na domu

Vsi upravičenci do pomoči na domu plačajo storitev:

 • od ponedeljka do sobote 6,43 EUR na uro,
 • v nedeljo 8,00 EUR na uro,
 • za praznike 8,37 EUR na uro.

Te cene veljajo od 1.1.2019.
Za dodatno subvencijo lahko zaprosijo pri socialni delavki na CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9, tel. 01-893-83-88.