Dejavnost Jutra

handsPomoč na domu je izven institucionalna oblika varstva, ki omogoča starejši in invalidni populaciji, da ob organizirani pomoči na domu ostane v svojem socialnem in lokalnem okolju čim bolj avtonomna in se začasno odloči potreba po institucionalnem varstvu.

 

help1Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje nimajo možnosti.

 

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

  • Prvi del predstavlja upravičenost do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu trajanju in načinu opravljane storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
  • Drugi del pa zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in dogovorjenem obsegu.

Namen pomoči na domu.

  • nadomeščanje dnevnega ali celodnevnega institucionalnega varstva
  • priprava na vključitev v institucijo
  • pomoč družinskim članom (svojcem uporabnika), dodajanje mreže pomoči za življenje, vključevanje v družbo – š¡iritev socialne mreže uporabnikov
  • svetovanje, informiranje tistih uporabnikov, ki nimajo ali si ne znajo poiskati ustreznih informacij
Skip to content