Sprejem uporabnikov

Za sprejem je potrebno naslednje:

  • uporabnik, svojec ali zakoniti zastopnik zaprosi za začetek oskrbe na domu. Lahko pokliče po telefonu ali pa se po prehodnem dogovoru z vodjo pomoči na domu osebno oglasi na zavodu Jutro
  • uporabnik predloži oseben dokument – zdravstveno ali osebno izkaznico
  • vodja pomoči na domu obišče uporabnika na njegovem domu
  • z uporabnikom ali zakonitim zastopnikom sklene DOGOVOR o izvajanju storitve pomoči na domu
  • vsako spremembo z zvezi z izvajanjem pomoči naj uporabnik sporoči na sedež zavoda Jutro

Postopek reševanja ugovorov

Po Pravilniku o reševanju ugovorov zoper opravljene socialno-varstvene storitve zasebnikov lahko ugovor na Socialno zbornico vloži upravičenec, ki ni zadovoljen s storitvijo zasebnega izvajalca, ki izvaja socialno-varstvene storitve, opredeljene v zakonu o socialnem varstvu in iz njega izvedenih dokumentov. Upravičenec vloži ugovor v roku 8 dni od dneva opravljene socialno varstvene storitve programa.

Pritožbene poti

čŒe z uporabnikom/upravičencem ni možno skleniti dogovora ali razvezati dogovora sporazumno, izvajalec skladno s 96. členom Zakona o socialnem varstvu o zadevi odloči po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. O pritožbah zoper izdane akte izvajalca storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu odloča skladno z 89. členom Zakona o socialnem varstvu ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.Uporabnik/upravičenec in izvajalec si bosta prizadevala morebitne spore reševati po sporazumni poti, v primeru, da sporazum ne bo možen, pa bosta spore reševala pred krajevno pristojnim sodiščem.

Pravica do predloga za inšpekcijski nadzor

V skladu s 102. členom Zakona o socialnem varstvu ima uporabnik storitve pravico predlagati inšpekcijski nadzor nad delom izvajalca storitve pomoč družini na domu. Predlog posreduje Socialni inšpekciji na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

Skip to content