Upravičenci pomoči na domu

Uporabniki storitve pomoči na domu so po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev naslednji (Ur. l. št. 52/95 in 2/98):

  • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje
  • osebe s statusom invalida po zakonu o druženem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki so po oceni pristojne komisije nesposobne za samostojno življenje, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
  • druge invalidne osebe, ki jim je na podlagi ocene pristojne komisije priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij
  • kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.